Piractwo radiowe na częstotliwości PMR446 i jego skutki

Moje przemyślenia, które tu poruszę:

  • definicja piractwa radiowego w odniesieniu do PMR446
  • odpowiedzialność prawna „pirata”
  • skutki piracenia

Definicja piractwa radiowego

Definicja piractwa jest na całym świecie bardzo podobna i skupia się ogólnie, na rozpowszechnianiu / nadawaniu bez zezwolenia.
W kontekście Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, w PL, określeniem „piractwo” można nazwać nie stosowanie się do zapisów ustawy i rozporządzeń, a w odniesieniu do PMR446 – używanie innych radiotelefonów do nadawania w częstotliwości 446MHz, niż te dozwolone w UE.

Odpowiedzialność prawna pirata, czyli jak łatwo się wkopać

W Ustawie Prawo Telekomunikacyjne w dziale nr IX zamieszczone zostały sankcje za niestosowanie się do jej zapisów.
W art 208 ww. ustawy czytamy:
Art. 208.

  1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.
  2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  3. Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
  4. Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art. 195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek orzeczono.
  5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jak widać, złapanie za pierwszym razem pirata korzystającego np. z Baofenga UV82 jest karane grzywną i jako wykroczenie. Jest to bardzo łagodna kara ustawowa zważywszy na możliwości w samym KW, czyli nałożenie grzywny do 30tys. pln. W interesie skazanego jest tę grzywnę zapłacić, ponieważ gdy sąd zamieni ją np. na tygodniową odsiadkę, to wówczas w uzyskanej (np. na potrzeby zatrudnienia) karcie karnej, zapis o odsiadce będzie figurował.
Za drugim i kolejnym razem, gdy pirat zostanie przyłapany, to już nie będzie kolorowo, bo jak mówi ust.2, odpowiadać będzie za przestępstwo i może spędzić nawet 2 lata w jednym pokoiku.

Oczywiście katalog wykroczeń i przestępstw w odniesieniu do nielegalnego użycia radiotelefonu (w tym PMR446 niezgodnego z prawem) i jego skutków, może być szerszy, jak choćby ostatnio głośne medialnie użycie radiotelefonów i zatrzymanie składów PKP.

Skutki piracenia dla użytkowników PMR446

Skutki piracenia w odniesieniu do PMR446 to przede wszystkim zagłuszanie legalnych użytkowników PMR446 przez użytkowników radiotelefonów pracujących z mocą większą niż 0,5W, w tym nielegalnego nadawania nawet z legalnych urządzeń przez osoby posiadające pozwolenie radiowe. Również do katalogu, ale może nie takiego bezpośredniego „piracenia”, zaliczyć też można użytkowanie urządzeń zakłócających, jak np. elektronika klimatyzatorów, paneli słonecznych, itp.
Pośrednie skutki piracenia (choć nie wyłączne), to zniechęcenie użytkowników PMR446 do korzystania z łączności, mała popularność PMR446.

Co o tym sądzicie? Zgadzacie się? a może nie? Zapraszam do dyskusji na grupie 👉🏻 FB.